SAYILAR

1.SAYI

EDİTÖR YAZISI YEREL BAĞLAMDA ZİHNİYET YANSIMALARI, Bülent KARATAŞ, ss. 1-18 TÜRKİYE'DE AYDIN İKTİDAR İLİŞKİSİ, Zeki DUMAN, ss.19-35 BİR DEĞİŞİM TALEBİ II. CUMHURİYET, Erdal ER, ss. 36-42 İHSAN TURGUT AÇISINDAN AZGELİŞMİŞLİK, Çetin SARI, ss. 43-53 FANON, Olufemı TAIWOSS, ss. 54-62 AHMET YAŞAR OCAK’IN TÜRK SUFÎLİĞİNE BAKIŞLAR’I, (Kitap Tanıtımı) ss. 63-70

2.SAYI

MODERNLEŞMENİN ARKA PLANI VE GELİŞİM SÜRECİ, Recep EREN, ss. 1-4 FELSEFİ SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE SEYYİD KUTUB’UN FELSEFESİNİ “FUNDAMENTALİST” DEĞİL DE AYDINLATICI VE VAROLUŞÇU OLARAK ANLAMAK, Laith Al-Saud, ss. 5-17 PROF. DR. MEHMET S. AYDIN* VE İSLAM MODERNİZMİ, Recep EREN, ss. 18-21 İSLAM’I ANLAMA METEDOLOJİSİ: ALİ ŞERİATİ’NİN BAKIŞAÇISI, Başir A. DABLA, s. 22-28 TANRI’NIN KURALTANIMAZ KULLARI, (Kitap Tanıtımı), ss. 29-31 SÜNNİ SİYASAL DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ, (Kitap Tanıtımı), ss. 32-33

3.SAYI

PROF. DR. MEHMET S. AYDIN’A GÖRE TÜRK TOPLUMUNUN MODERNLEŞMESİ, Recep EREN, 1-4 I. CUMHURİYET İLE II. CUMHURİYET KARŞILAŞTIRMALARI, Erdal ER, ss. 5-9 DOÇ. DR. SAMİ SELÇUK’UN HUKUK ANLAYIŞI, Sinan Ahmet SICAKYÜZ, ss. 10-19 PROF. DR. FAZLUR RAHMAN VE BAZI HUKUKİ SORUNLAR, Ferhat KÖMÜR, ss. 20-29

4.SAYI

KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET ÇATIŞMASINDA MÜSLÜMANLAR, Halil Rahman AÇAR, ss. 1-6 PROF. DR. COŞKUN CAN AKTAN ’IN SİYASÎ AHLÂKA BAKIŞI, Bahri SÜREN, ss. 7-12 GAZALİ VE FELSEFE, Burhan AYÇİÇEK, ss. 13-25 VARLIK FELSEFESİ VE İBN SİNA, Ercan AYDAR, ss. 26-35

5.SAYI

KUR’ĀN’I KERİM’İ YENİDEN OKUMAK, Mehmet S. Aydın, ss. 1-4 TANRI’NIN DİNİ İSLAM VE KİTABI KUR’ĀN, Hüseyin ATAY, ss. 5-14 KUR’ĀN METNİNİN ANLAŞILMASINDA METODOLOJİK BAZI HUSUSLAR, Mustafa YILDIRIM, ss. 15-23 كيفية دراسة القرآن الكريم في ضوء التدبر والفهم, Nazmul Hoque Nadwi, ss. 24-33 UNDERSTANDING AND EXEGESIS OF QUR’ANIC TEXT, Abdullah Al-Shami, ss. 34-41

6.SAYI

FUNCTIONAL ASPECTS OF SOCIAL TEACHINGS OF THE QUR’ĀN, Qodratullah Qorbani, s. 1-11 UNDERSTANDING QUR'ĀN AS GENERAL DIVINE GUIDANCE FOR MAN, Ramezan Mahdavi Azadboni, s.12-16 THE QUR’ĀN SCIENCE AND ITS EFFECTS ON UNDERSTANDING THE QURANIC TEXT, Mohammad S. A. Olwan, s. 17-26 KUR’AN’I ANLAMA METODU NE OLMALIDIR?, Sevgi TÜTÜN, s 27-33 الأسباب المعينة على فهم القرآن، ومعوقاته بحث مقدم إلى الندوة الدولية الأولى في "إعادة النظر في فهم نصوص القرآن, Suleyman Al-Şu’ayli, s. 34-40 القرآن الكريم مصدر من مصادر التربية الاسلامية, Safiya B. Abdullah al-Bahit, s. 41-49,